โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้วยกิจกรรม 5ส

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการตรวจประเมินโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้วยกิจกรรม 5ส

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณ

Read more

บรรยากาศการตรวจประเมิน 5ส คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะกรรมการตรวจประเมิ

Read more