หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง 2564) แบ่งออกเป็น 2 วิชาเอก คือ วิชาเอกนวัตกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี และ วิชาเอกเทคโนโลยีเครื่องมือวัด เริ่มสมัคร TCAS1 Portfolio วันที่ 1 ธ.ค. 63 – 17 ม.ค. 64 #รายละเอียดของหลักสูตร #รับสมัคร TCAS64