สาขาวิชาฟิสิกส์ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ศราวุธ ใจเย็น ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ใจเย็น ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาฟิสิกส์ ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2562 วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562

Read more

สาขาวิชาฟิสิกส์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.เดี่ยว อภัยราช ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์

สาขาวิชาฟิสิกส์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.เดี่ยว อภัยราช ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

Read more

โครงการฝึกอบรม ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ดร.ปรเมนทร์ พอใจ และ ดร.จักรพันธ์ วัฒนวิกย์กรรม์อาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษา และคณาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ นำนักศึกษาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านสหกิจศึกษาทางฟิสิกส์ประยุกต์ทางฟิสิกส์ประยุกต์ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จ.ปทุมธานี และ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Read more

กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการฝึกสหกิจศึกษา

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.ปรเมนทร์ พอใจ และ ดร.จักรพันธ์ วัฒนวิกย์กรรม์ อาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษา สาขาวิชาฟิสิกส์ ได้นำทีมคณาจารย์ในสาขาวิชาร่วมจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางฟิสิกส์ประยุกต์ โดยกำหนดให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการฝึกสหกิจศึกษาโดยศิษย์เก่า 3 คน คือ 1. นายทศวรรษ อุติลา ศิษย์เก่าฟิสิกส์ประยุกต์รุ่นที่

Read more

โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ

ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30 – 12.15 น. มีการจัดโครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงานสู่การประกอบอาชีพ (English for Job Application) ให้กับ นักศึกษาชั้นปี 4 สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ณ ห้อง

Read more

กิจกรรมเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.ปรเมนทร์ พอใจ และ ดร.จักรพันธ์ วัฒนวิกย์กรรม์ อาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษา สาขาวิชาฟิสิกส์ ได้นำทีมคณาจารย์ในสาขาวิชาร่วมจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางฟิสิกส์ประยุกต์ในหัวข้อกิจกรรมเรื่อง กระบวนการคิด การวิเคราะห์ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การวางแผน และการสร้างสรรค์ผลงานตามโจทย์ที่กำหนดให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 3 เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการคิด

Read more

นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์เข้าศึกษาดูงานการผลิตและควบคุมคุณภาพสินค้า

วันที่ 8 ก.พ. 62 ผศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ผศ.ดร.อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์ และ ดร.เดี่ยว อภัยราช อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้พานักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ที่ลงทะเบียนเรียนวิชากระบวนการทางอุตสาหกรรมและระบบคุณภาพ เข้าศึกษาดูงานการผลิตและการควบคุมคุณภาพสินค้าที่ศูนย์การเรียนรู้ Tanland ดินแดนแห่งสมดุล และ บริษัท โอสถสภา

Read more

การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา

สาขาวิชาฟิสิกส์ได้มีการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาจากผู้ให้ทุนทั้งภายในและภายนอกสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาทุกชั้นปีของสาขาวิชาฟิสิกส์ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักศึกษา

Read more

นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย

สาขาวิชาฟิสิกส์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับมหาวิทยาลัย ในวันที่ 18 มกราคม 2562 เพื่อเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ ไปแข่งขันในระดับเครือข่ายภาคกลางตอนบนต่อไป โดยมีรายละเอียดการแข่งขันดังนี้รางวัลชนะเลิศประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางสาวมลธิชา รุจิชาญ นายเมธี กิจสนธิ และ นางสาวอัฐภิญญา ทัพจีนเรื่อง

Read more

สาขาวิชาฟิสิกส์ได้รับรางวัลหน่วยงานที่มีผลงานทางวิชาการดีเด่น

สาขาวิชาฟิสิกส์ได้รับรางวัลหน่วยงานที่มีผลงานทางวิชาการดีเด่น โดยมี ผศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ เป็นตัวแทนสาขาวิชารับรางวัล และ สาขาวิชาฟิสิกส์ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ.ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้รับรางวัลผู้สอนปฏิบัติการดีเด่น เนื่องในวันคล้ายวันสถาปณามหาวิทยาลัย มทร.ธัญบุรี ในวันที่ 18 มกราคม 2562

Read more