การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านฟิสิกส์ประยุกต์

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านฟิสิกส์ประยุกต์ การปรับพฤติกรรมเบื้องต้น และการปฏิบัติตนให้เหมาะสมในสถานประกอบการ ประจำภาคการศึกษา 2/2561 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ณ ห้อง ST1-715 ในวันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562 รูปภาพเพิ่มเติม http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/72846

Read more

บรรยายและฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าให้กับนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 1

ในวันศุกร์ ที่ 28 ธันวาคม 2561 ดร.เดี่ยว อภัยราช และ ผศ.ดร.รวมพร โพธิ์ทอง จัดบรรยายและฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าให้กับนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนรายวิชาชีพในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

Read more

สาขาวิชาฟิสิกส์ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.รวมพร โพธิ์ทอง ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.รวมพร โพธิ์ทอง ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาวัสดุศาสตร์

Read more

สาขาวิชาฟิสิกส์ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ภูริพัฒน์ กันธา ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ภูริพัฒน์ กันธา ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาวัสดุศาสตร์

Read more

ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศเข้าร่วม ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับจำนวนจำกัด ค่ายละ 100 คน หมดเขตรับสมัครวันที่ 16 มกราคม 2562 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี โทร. 02-549-4156-7

Read more

โครงการแนะแนวสานสัมพันธ์เครือข่ายมัธยมศึกษาสู่รั้วมหาวิทยาลัย

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนต่าง ๆ ในโครงการแนะแนวสานสัมพันธ์เครือข่ายมัธยมศึกษาสู่รั้วมหาวิทยาลัย ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561

Read more

แสดงความยินดีกับนายบรรเจิด สุคนธชาติ คุณพ่อของนางสาวจุฑารัตน์ สุคนธชาติ นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ ที่ได้รับรางวัลพ่อตัวอย่างประจำปี ๒๕๖๑

คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมแสดงความยินดีกับนายบรรเจิด สุคนธชาติ คุณพ่อของนางสาวจุฑารัตน์ สุคนธชาติ นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ ที่ได้รับรางวัลพ่อตัวอย่างประจำปี ๒๕๖๑ ของมหาวิทยาลัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี

Read more

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาฟิสิกส์ในการประกวดสหกิจศึกษาระดับคณะครับ

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาฟิสิกส์ในการประกวดสหกิจศึกษาระดับคณะครับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทโครงงาน นางสาวมลธิชา รุจิชาญ นายเมธี กิจสนธิ และ นางสาวอัฐภิญญา ทัพจีน รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทนวัตกรรม นายภัทรพล นูมหันต์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่

Read more

สาขาวิชาฟิสิกส์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ศราวุธ ใจเย็น ได้รับรางวัลดีเด่นบทความวิจัยภาคโปสเตอร์

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ศราวุธ ใจเย็น ได้รับรางวัลดีเด่น บทความวิจัยภาคโปสเตอร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในกลุ่มวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม จากผลงานทั้งหมด 54 ผลงาน ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม พ.ศ.

Read more