การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ได้แก่ รศ.กัลณกา สาธิตธาดา ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผศ.ดร.ตวงรักษ์ นันทวิสารกุล กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ ดร.ทองม้วน นาเสงี่ยม กรรมการและเลขานุการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)

Read more

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงานภาคการศึกษาที่ 3/2560

สาขาวิชาฟิสิกส์ดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงานทางฟิสิกส์ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง ST1-701 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Read more

การประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษาครั้งที่ 4

สาขาวิชาฟิสิกส์ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้มีนักศึกษาจากหลายมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้

Read more

คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการสาขาวิชาฟิสิกส์

ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานในการต้อนรับคณาจารย์จากภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)ในการเยี่ยมชมศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม ST-1 306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖

Read more

สาขาวิชาฟิสิกส์ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุล ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

สาขาวิชาฟิสิกส์ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุล ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

Read more

สอบสมรรถนะการใช้เครื่องมือทางฟิสิกส์ประยุกต์ (ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นกลาง)

สอบสมรรถนะการใช้เครื่องมือทางฟิสิกส์ประยุกต์ (ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นกลาง) สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสอบสมรรถนะการใช้เครื่องมือทางฟิสิกส์ประยุกต์ ในส่วนของการใช้เครื่องมือทางฟิสิกส์ขั้นกลางและวิเคราะห์ผล ในวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 rbt btr btrhdr

Read more

นายสมชาย เอมสมบูรณ์ ได้รับรางวัลชมเชย โครงการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น

นายสมชาย เอมสมบูรณ์ ได้รับรางวัลชมเชย โครงการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น นายสมชาย เอมสมบูรณ์ นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการเข้าร่วมแข่งขันโครงการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2561 และได้รับรางวัลชมเชย ประเภทนวัตกรรม ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561

Read more

สอบสมรรถนะการใช้คอมพิวเตอร์แก้ปัญหาทางฟิสิกส์ประยุกต์

สอบสมรรถนะการใช้คอมพิวเตอร์แก้ปัญหาทางฟิสิกส์ประยุกต์ สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสอบสมรรถนะการใช้คอมพิวเตอร์แก้ปัญหาทางฟิสิกส์ประยุกต์ ในส่วนของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์พื้นฐาน ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561

Read more

สอบสมรรถนะการใช้เครื่องมือทางฟิสิกส์ประยุกต์ (ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง)

สอบสมรรถนะการใช้เครื่องมือทางฟิสิกส์ประยุกต์ (ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง) สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสอบสมรรถนะการใช้เครื่องมือทางฟิสิกส์ประยุกต์ ในส่วนของการใช้เครื่องมือทางฟิสิกส์ขั้นสูงและวิเคราะห์ผล ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561

Read more

สอบสมรรถนะการวิเคราะห์วัสดุ

สอบสมรรถนะการวิเคราะห์วัสดุ สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการจัดสอบสมรรถนะการวิเคราะห์วัสดุ โดยมี 2 สมรรถนะย่อยคือ การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางด้านวัสดุศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม และ สามารถแปลผลข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือวิเคราะห์วัสดุ ในวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 cof

Read more