โครงการดาราศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น

สาขาวิชาฟิสิกส์จัดโครงการดาราศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์เข้าร่วม ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 และได้รับเกียรติจากอาจารย์นิพนธ์ ทรายแก้ว มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

Read more

ดร.ธวัฒชาติ จุฬาปกรณ์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ปฏิบัติการสหกิจศึกษาในสถานประกอบการดีเด่น

สาขาวิชาฟิสิกส์ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ธวัฒชาติ จุฬาปกรณ์ นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ สังกัดกลุ่มวิจัยและพัฒนานิวเคลียร์ ฝ่ายวิจัยนิวเคลียร์ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ปฏิบัติการสหกิจศึกษาในสถานประกอบการดีเด่นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2562 มา ณ โอกาสนี้ และขอขอบคุณท่านและผู้นิเทศงานของหน่วยงานทุกท่านที่ดูแล และคอยให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ มทร.ธัญบุรี เป็นอย่างดีตลาดมา ทั้งนี้ได้เข้ารับโลห์ประกาศเกียรติคุณกับท่านอธิการบดี มทร.ธัญบุรี

Read more

นายนนธวัช วุฒิกุลธนโรจน์ ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น

สาขาวิชาฟิสิกส์ขอแสดงความยินดีกับนายนนธวัช วุฒิกุลธนโรจน์ นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น ประเภทนานาชาติ ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 และได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยในการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่ายภาคกลางตอนบนในลำดับต่อไป ด้วยผลงานเรื่อง Preparation of Nanofibrous Membrane for Remediation of Oily

Read more

สาขาวิชาฟิสิกส์ได้รับรางวัลชนะเลิศหน่วยงานและสาขาวิชาที่มีผลงานทางวิชาการดีเด่น ประจำปี 2561

สาขาวิชาฟิสิกส์ได้รับรางวัลชนะเลิศหน่วยงานและสาขาวิชาที่มีผลงานทางวิชาการดีเด่น ประจำปี 2561 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Read more

รับสมัคร TCAS5 รับตรงอิสระ

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2563 เปิดรับสมัคร วันที่ 9 มิถุนายน 2563 – 15 มิถุนายน 2563 สมัครได้ที่ https://www.oreg.rmutt.ac.th/?page_id=11392 เปิดรับสมัครจำนวน

Read more

สาขาวิชาฟิสิกส์ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ฉันทนา เอี่ยมพนากิจ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ฉันทนา เอี่ยมพนากิจ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

Read more

สาขาวิชาฟิสิกส์ ขอแสดงความยินดีกับ นายภัทรพล นูมหันต์ ได้รับรางวัลเกียรตินิยม เหรียญเงิน

สาขาวิชาฟิสิกส์ ขอแสดงความยินดีกับ นายภัทรพล นูมหันต์ บัณฑิตคณะวิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลเกียรตินิยม เหรียญเงิน (เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์) ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Read more

สาขาวิชาฟิสิกส์มอบเงินทุนสนับสนุนให้กับนักศึกษาสำหรับการไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ต่างประเทศ

ผศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ เป็นตัวแทนสาขาวิชาฟิสิกส์ มอบเงินทุนสนับสนุนให้กับนายนนธวัช วุฒิกุลธนโรจน์ นักศึกษาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 สำหรับการไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ต่างประเทศ (สหกิจศึกษาต่างประเทศ) ณ Institute for Nanomaterials, Advanced Technology and

Read more

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2561

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ได้แก่ รศ.กัลณกา สาธิตธาดา ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผศ.ดร.ตวงรักษ์ นันทวิสารกุล กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ ดร.โชติ เนืองนันท์ กรรมการและเลขานุการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชภัฎรำไพพรรณี เข้าตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

Read more

สาขาวิชาฟิสิกส์จัดปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกสหกิจศึกษาทางฟิสิกส์ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2562

สาขาวิชาฟิสิกส์จัดปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกสหกิจศึกษาทางฟิสิกส์ประยุกต์ ณ ห้อง ST1-701 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562 โดยมี ผศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์เป็นประธานเปิดงาน และมีอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาเข้าร่วมให้คำแนะนำกับนักศึกษา

Read more