แนะแนวหลักสูตรฟิสิกส์ประยุกต์ รร.อิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี โดย ผศ.ดร.อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์ ผศ.ดร.ศราวุธ ใจเย็น ดร.อำพล ใจรักษ์ และ ดร.จักรพันธ์ วัฒนวิกย์กรรม์ เข้าแนะแนวหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ทั้งสองวิชาเอกคือ 1.วิชาเอกเทคโนโลยีเครื่องมือวัด 2.วิชาเอกนวัตกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี ณ โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ

Read more

แนะแนวหลักสูตรฟิสิกส์ประยุกต์ รร.พระนารายณ์

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี โดย ผศ.จันทนี อุทธิสินธุ์ ผศ.ดร.ศราวุธ ใจเย็น ผศ.ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุล และ ดร.อำพล ใจรักษ์ เข้าแนะแนวหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ทั้งสองวิชาเอกคือ 1.วิชาเอกเทคโนโลยีเครื่องมือวัด 2.วิชาเอกนวัตกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี ณ โรงเรียนพระนารายณ์

Read more

แนะแนวหลักสูตรฟิสิกส์ประยุกต์ รร.บ้านท่ามะปรางวิทยา

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี โดย ผศ.ดร.อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์ ผศ.ดร.ศราวุธ ใจเย็น ผศ.ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุล และ ดร.เดี่ยว อภัยราช เข้าแนะแนวหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ทั้งสองวิชาเอกคือ 1.วิชาเอกเทคโนโลยีเครื่องมือวัด 2.วิชาเอกนวัตกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี ณ โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา

Read more

ผศ.ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุล ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ได้รับการอ้างอิงผลงานวิจัยอันดับที่ 5

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุล ที่ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ได้รับการอ้างอิงผลงานวิจัยจาก Google Scholar Citations อันดับที่ 5 ของมหาวิทยาลัยเทคโนยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี 2564

Read more

สาขาวิชาฟิสิกส์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อทิพงศ์ บุตรชานนท์

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อทิพงศ์ บุตรชานนท์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาฟิสิกส์ ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2563 วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

Read more

ฟิสิกส์ประยุกต์ มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัคร TCAS1

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ วิชาเอกเทคโนโลยีเครื่องมือวัด และ วิชาเอกนวัตกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564 รอบ TCAS1 (Portfolio) ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 63 – 17 ม.ค. 64 สมัครเข้าศึกษาต่อ

Read more

ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์รอบโควตา MOU ปีการศึกษา 2564

ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์รอบโควตา MOU ปีการศึกษา 2564 บรรยากาศเป็นกันเองและมีอาจารย์พาเยี่ยมชมรอบๆ สาขาวิชาฟิสิกส์ และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ หลังจากสัมภาษณ์แล้วเป็นยังไงบ้างลองมาดูวิดีโอคลิปกันครับ

Read more

นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดผลงานสหกิจศึกษา ประเภทนวัตกรรม ระดับคณะ

สาขาวิชาฟิสิกส์ ขอแสดงความยินดีกับ นายโชติวัฒน์ ธนกุลพรรณ นางสาวณัฐฐาภรณ์ อิสรั่น และนางสาวจิรวรรณ สุทธิ นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดผลงานสหกิจศึกษา ประเภทนวัตกรรม ระดับคณะ ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ในหัวข้อเรื่องการประยุกต์ใช้ระบบเลเซอร์แบบสามองศาอิสระเพื่อการตรวจสอบความคลาดเคลื่อนของระบบรางเลื่อนแบบสามมิติที่มีความถูกต้องและต้นทุนต่ำ โดยมี

Read more

โครงการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ผ่านครูฟิสิกส์และครูแนะแนว

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ได้จัดโครงการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ผ่านครูฟิสิกส์และครูแนะแนวเพื่อสร้างความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ และได้แนะนำสาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ทั้งสองวิชาเอกคือ วิชาเอกเทคโนโลยีเครื่องมือวัด และวิชาเอกนวัตกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี รวมทั้งได้เยี่ยมชมห้องปฎิบัติการพื้นฐานทางฟิสิกส์ และห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง โดยมีครูฟิสิกส์และครูแนะแนวเข้ารวมจำนวน 41 คน จาก 24 โรงเรียน ทั้งนี้ได้มีการมอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ โดย

Read more