นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดผลงานสหกิจศึกษา ประเภทนวัตกรรม ระดับคณะ

สาขาวิชาฟิสิกส์ ขอแสดงความยินดีกับ นายโชติวัฒน์ ธนกุลพรรณ นางสาวณัฐฐาภรณ์ อิสรั่น และนางสาวจิรวรรณ สุทธิ นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดผลงานสหกิจศึกษา ประเภทนวัตกรรม ระดับคณะ ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ในหัวข้อเรื่องการประยุกต์ใช้ระบบเลเซอร์แบบสามองศาอิสระเพื่อการตรวจสอบความคลาดเคลื่อนของระบบรางเลื่อนแบบสามมิติที่มีความถูกต้องและต้นทุนต่ำ โดยมี

Read more

สาขาวิชาฟิสิกส์ ขอแสดงความยินดีกับ นายนนธวัช วุฒิกุลธนโรจน์

สาขาวิชาฟิสิกส์ ขอแสดงความยินดีกับ นายนนธวัช วุฒิกุลธนโรจน์ นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดโครงการ/ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา ประเภทนานาชาติดีเด่น โครงการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 สำหรับสถาบันการศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน วันที่ 9 กันยายน 2563 ณ

Read more

แสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รางวัลรองชนะเลิศ กีฬา E-SPORT ในงานกีฬา 9 ราชมงคล

สาขาวิชาฟิสิกส์ ขอแสดงความยินดีกับ นายวัชรพงษ์ ปุณณารักษ์ นายดลสันติ์​ วัดจินดา นายธิปไตย มุ่งพึ่งกลาง นายโสภณ บุญประคอง นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ และ นายพชรพล แซ่โหวง นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ได้รางวัลรองชนะเลิศ กีฬา E-SPORT ในงานกีฬา

Read more

นายนนธวัช วุฒิกุลธนโรจน์ ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น

สาขาวิชาฟิสิกส์ขอแสดงความยินดีกับนายนนธวัช วุฒิกุลธนโรจน์ นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น ประเภทนานาชาติ ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 และได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยในการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่ายภาคกลางตอนบนในลำดับต่อไป ด้วยผลงานเรื่อง Preparation of Nanofibrous Membrane for Remediation of Oily

Read more

สาขาวิชาฟิสิกส์ ขอแสดงความยินดีกับ นายภัทรพล นูมหันต์ ได้รับรางวัลเกียรตินิยม เหรียญเงิน

สาขาวิชาฟิสิกส์ ขอแสดงความยินดีกับ นายภัทรพล นูมหันต์ บัณฑิตคณะวิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลเกียรตินิยม เหรียญเงิน (เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์) ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Read more

นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วม Kobe University Engineering Summer School 2019

สาขาวิชาฟิสิกส์ ขอแสดงความยินดีกับ นายโชติวัฒน์ ธนกุลพรรณ นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ มทร.ธัญบุรี ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วม Kobe University Engineering Summer School 2019 ระหว่างวันที่ 17-23 กรกฎาคม 2562 ณ Kobe University ประเทศญี่ปุ่น งานนี้ขอขอบคุณ

Read more

นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วม 2019 SCIENCE EXPLORATION CAMP

สาขาวิชาฟิสิกส์ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุกัลยา อยู่สมสุข และ นางสาวสุนิสา อิ่มทัศไนย นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ มทร.ธัญบุรี ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วม 2019 SCIENCE EXPLORATION CAMP ที่ National Pingtung University สาธารณรัฐไต้หวัน และขอขอบคุณ ผศ.ดร.วัชรพงศ์

Read more

นักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับผลงานนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น ดังนี้ 1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และเกียรติบัตรเหรียญเงิน จากผลงานเรื่อง

Read more

การประกวดสหกิจศึกษาระดับเครือข่ายภาคกลางตอนบน

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาฟิสิกส์ ตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการประกวดสหกิจศึกษาระดับเครือข่ายภาคกลางตอนบน ในวันที่ 2 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมีรายละเอียดดังนี้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทโครงงาน นางสาวมลธิชา รุจิชาญ นายเมธี กิจสนธิ นางสาวอัฐภิญญา ทัพจีน รางวัลชมเชย ประเภทนวัตกรรม นายภัทรพล

Read more

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ เพื่อรับทุนให้เปล่าสาขาวิชาฟิสิกส์ ปีการศึกษา 2561

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ เพื่อรับทุนให้เปล่าสาขาวิชาฟิสิกส์ ปีการศึกษา 2561 ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ เพื่อรับทุนให้เปล่าสาขาวิชาฟิสิกส์ ปีการศึกษา 2561 จำนวน 27 ทุน รวมเป็นทุนการศึกษาทั้งสิ้น 95,000 บาท ประเภทที่ 1 ทุนเรียนดีเด่น จำนวน 7 ทุน

Read more