นักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับผลงานนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น ดังนี้ 1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และเกียรติบัตรเหรียญเงิน จากผลงานเรื่อง

Read more

การประกวดสหกิจศึกษาระดับเครือข่ายภาคกลางตอนบน

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาฟิสิกส์ ตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการประกวดสหกิจศึกษาระดับเครือข่ายภาคกลางตอนบน ในวันที่ 2 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมีรายละเอียดดังนี้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทโครงงาน นางสาวมลธิชา รุจิชาญ นายเมธี กิจสนธิ นางสาวอัฐภิญญา ทัพจีน รางวัลชมเชย ประเภทนวัตกรรม นายภัทรพล

Read more

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ เพื่อรับทุนให้เปล่าสาขาวิชาฟิสิกส์ ปีการศึกษา 2561

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ เพื่อรับทุนให้เปล่าสาขาวิชาฟิสิกส์ ปีการศึกษา 2561 ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ เพื่อรับทุนให้เปล่าสาขาวิชาฟิสิกส์ ปีการศึกษา 2561 จำนวน 27 ทุน รวมเป็นทุนการศึกษาทั้งสิ้น 95,000 บาท ประเภทที่ 1 ทุนเรียนดีเด่น จำนวน 7 ทุน

Read more

นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย

สาขาวิชาฟิสิกส์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับมหาวิทยาลัย ในวันที่ 18 มกราคม 2562 เพื่อเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ ไปแข่งขันในระดับเครือข่ายภาคกลางตอนบนต่อไป โดยมีรายละเอียดการแข่งขันดังนี้รางวัลชนะเลิศประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางสาวมลธิชา รุจิชาญ นายเมธี กิจสนธิ และ นางสาวอัฐภิญญา ทัพจีนเรื่อง

Read more

แสดงความยินดีกับนายบรรเจิด สุคนธชาติ คุณพ่อของนางสาวจุฑารัตน์ สุคนธชาติ นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ ที่ได้รับรางวัลพ่อตัวอย่างประจำปี ๒๕๖๑

คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมแสดงความยินดีกับนายบรรเจิด สุคนธชาติ คุณพ่อของนางสาวจุฑารัตน์ สุคนธชาติ นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ ที่ได้รับรางวัลพ่อตัวอย่างประจำปี ๒๕๖๑ ของมหาวิทยาลัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี

Read more

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาฟิสิกส์ในการประกวดสหกิจศึกษาระดับคณะครับ

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาฟิสิกส์ในการประกวดสหกิจศึกษาระดับคณะครับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทโครงงาน นางสาวมลธิชา รุจิชาญ นายเมธี กิจสนธิ และ นางสาวอัฐภิญญา ทัพจีน รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทนวัตกรรม นายภัทรพล นูมหันต์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่

Read more

นายสมชาย เอมสมบูรณ์ ได้รับรางวัลชมเชย โครงการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น

นายสมชาย เอมสมบูรณ์ ได้รับรางวัลชมเชย โครงการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น นายสมชาย เอมสมบูรณ์ นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการเข้าร่วมแข่งขันโครงการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2561 และได้รับรางวัลชมเชย ประเภทนวัตกรรม ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561

Read more

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์เพื่อรับทุนให้เปล่าจากสาขาวิชาฟิสิกส์ ปีการศึกษา 2560

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์เพื่อรับทุนให้เปล่าจากสาขาวิชาฟิสิกส์ ปีการศึกษา 2560 จำนวน 11 ทุน รวมเป็นทุนการศึกษาทั้งสิ้น 66,000 บาท ประเภทที่ 1 ทุนเรียนดีเด่น จำนวน 3 ทุน ทุนละ 6,000 บาท (เกรดเฉลี่ยสูงสุดของนักศึกษาแต่ละชั้นปีซึ่งต้องมากกว่า 3.00) 

Read more

นายทศวรรษ อุติลา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นักศึกษาต้นแบบความดี

นายทศวรรษ อุติลา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นักศึกษาต้นแบบความดี นายทศวรรษ อุติลา นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นักศึกษาต้นแบบความดีระดับมหาวิทยาลัย จากโครงการคัดเลือกและยกย่องนักศึกษาต้นแบบความดีระดับมหาวิทยาลัย เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ได้ทำความดีที่ได้ปฏิบัติทั้งวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม เสียสละ เพื่อสังคมและประเทศชาติ

Read more

นายสมชาย เอมสมบูรณ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 งานสหกิจศึกษาดีเด่น

นายสมชาย เอมสมบูรณ์ นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทนวัตกรรม ในโครงการแสดงนิทรรศการและประกวดแข่งขันโครงงาน/งานสหกิจศึกษาดีเด่น ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2560 ในวันที่ 18 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

Read more