สาขาวิชาฟิสิกส์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.มรกต พุทธกาล ที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นระดับหน่วยงาน

สาขาวิชาฟิสิกส์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.มรกต พุทธกาล ที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นระดับหน่วยงาน

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองคณบดีฝ่ายวิชาการ”

สาขาวิชาฟิสิกส์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองคณบดีฝ่ายวิชาการ” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Read more

สาขาวิชาฟิสิกส์ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ศราวุธ ใจเย็น ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ใจเย็น ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาฟิสิกส์ ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2562 วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562

Read more

สาขาวิชาฟิสิกส์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.เดี่ยว อภัยราช ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์

สาขาวิชาฟิสิกส์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.เดี่ยว อภัยราช ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

Read more

สาขาวิชาฟิสิกส์ได้รับรางวัลชนะเลิศหน่วยงานและสาขาวิชาที่มีผลงานทางวิชาการดีเด่น ประจำปี 2561

สาขาวิชาฟิสิกส์ได้รับรางวัลชนะเลิศหน่วยงานและสาขาวิชาที่มีผลงานทางวิชาการดีเด่น ประจำปี 2561 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Read more

สาขาวิชาฟิสิกส์ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ฉันทนา เอี่ยมพนากิจ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ฉันทนา เอี่ยมพนากิจ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

Read more

สาขาวิชาฟิสิกส์ได้รับรางวัลหน่วยงานที่มีผลงานทางวิชาการดีเด่น

สาขาวิชาฟิสิกส์ได้รับรางวัลหน่วยงานที่มีผลงานทางวิชาการดีเด่น โดยมี ผศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ เป็นตัวแทนสาขาวิชารับรางวัล และ สาขาวิชาฟิสิกส์ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ.ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้รับรางวัลผู้สอนปฏิบัติการดีเด่น เนื่องในวันคล้ายวันสถาปณามหาวิทยาลัย มทร.ธัญบุรี ในวันที่ 18 มกราคม 2562

Read more

สาขาวิชาฟิสิกส์ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.รวมพร โพธิ์ทอง ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.รวมพร โพธิ์ทอง ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาวัสดุศาสตร์

Read more

สาขาวิชาฟิสิกส์ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ภูริพัฒน์ กันธา ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ภูริพัฒน์ กันธา ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาวัสดุศาสตร์

Read more

สาขาวิชาฟิสิกส์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ศราวุธ ใจเย็น ได้รับรางวัลดีเด่นบทความวิจัยภาคโปสเตอร์

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ศราวุธ ใจเย็น ได้รับรางวัลดีเด่น บทความวิจัยภาคโปสเตอร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในกลุ่มวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม จากผลงานทั้งหมด 54 ผลงาน ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม พ.ศ.

Read more