สาขาวิชาฟิสิกส์ได้รับรางวัลหน่วยงานที่มีผลงานทางวิชาการดีเด่น

สาขาวิชาฟิสิกส์ได้รับรางวัลหน่วยงานที่มีผลงานทางวิชาการดีเด่น โดยมี ผศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ เป็นตัวแทนสาขาวิชารับรางวัล และ สาขาวิชาฟิสิกส์ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ.ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้รับรางวัลผู้สอนปฏิบัติการดีเด่น เนื่องในวันคล้ายวันสถาปณามหาวิทยาลัย มทร.ธัญบุรี ในวันที่ 18 มกราคม 2562

Read more

สาขาวิชาฟิสิกส์ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.รวมพร โพธิ์ทอง ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.รวมพร โพธิ์ทอง ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาวัสดุศาสตร์

Read more

สาขาวิชาฟิสิกส์ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ภูริพัฒน์ กันธา ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ภูริพัฒน์ กันธา ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาวัสดุศาสตร์

Read more

สาขาวิชาฟิสิกส์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ศราวุธ ใจเย็น ได้รับรางวัลดีเด่นบทความวิจัยภาคโปสเตอร์

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ศราวุธ ใจเย็น ได้รับรางวัลดีเด่น บทความวิจัยภาคโปสเตอร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในกลุ่มวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม จากผลงานทั้งหมด 54 ผลงาน ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม พ.ศ.

Read more

สาขาวิชาฟิสิกส์ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุล ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

สาขาวิชาฟิสิกส์ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุล ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

Read more

สาขาวิชาฟิสิกส์ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุล ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยคณบดี”

สาขาวิชาฟิสิกส์ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุล ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยคณบดี” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

Read more

สาขาวิชาฟิสิกส์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์

สาขาวิชาฟิสิกส์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาวิชาฟิสิกส์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัคคพงศ์  พันธุ์พฤกษ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

Read more

ดร.อทิพงศ์ บุตรชานนท์ ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่

ดร.อทิพงศ์ บุตรชานนท์ ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ประจำปี 2561 (รอบที่ 1) โดยได้รับงบประมาณในการทำงานวิจัยจำนวน 600,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 ปี รายละเอียดเพิ่มเติม

Read more