ทดสอบมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดการทดสอบเพื่อรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 1 โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ที่ผ่านการเรียนรายวิชามาตรวิทยาและเครื่องมือวัด และรายวิชาปฏิบัติการมาตรวิทยาและเครื่องมือวัด

Read more

นำเสนอแผนงานพัฒนาชุมชนตำบลบ้านงิ้ว

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี นำทีมโดย ดร.เดี่ยว อภัยราช หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ (Co-PM) นำเสนอแผนงานพัฒนาชุมชนตำบลบ้านงิ้ว จังหวัดปทุมธานี ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ต่อปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านงิ้ว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

Read more

โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงานสู่การประกอบอาชีพ

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงานสู่การประกอบอาชีพให้กับนักศึกษาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วันเพ็ญ ภุมรินทร์ จากสาขาภาษาตะวันตก คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เป็นวิทยากร ในวันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ ห้อง ST1-701 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

Read more

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ โครงการเตรียมความพร้อมสู่ชีวิตการทำงาน

สาขาวิชาฟิสิกส์ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่ชีวิตการทำงาน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยมีศิษย์เก่า 2 ท่าน เป็นวิทยากร ได้แก่ นางสาวสมฤดี วงษ์สุวรรณ นักวิทยาศาสตร์ 4 องค์การเภสัชกรรม และ นายทศวรรษ อุติลา นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ ศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Read more

โครงการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาฟิสิกส์ได้จัดโครงการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม เรื่อง “วัสดุนาโนคาร์บอน และการใช้ประโยชน์จากกากกาแฟ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาได้นำความรู้เรื่องนาโนเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน จากรายวิชานาโนเทคโนโลยี มาบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาหรือเสนอแนะในการจัดการและการใช้ประโยชน์จากของเหลือทิ้ง (กากกาแฟ) เพื่อลดปริมาณขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมให้ นักศึกษามีการทำงานเป็นทีม มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม และมีความรู้ความสามารถในการใช้งานแอปพลิเคชั่นในการทำคลิปวิดีโอ และเทคนิคการนำเสนอผลงานอีกด้วย  โครงการได้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 19

Read more

ประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีการจัดการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 โดยสาขาวิชาฟิสิกส์ได้รับรางวัลจากการประกวดในครั้งนี้ทั้งหมด 3 รางวัล ได้แก่ 1. นางสาวณัฐฐาภรณ์ อิสรั่น นางสาวจิรวรรณ สุทธิ และนายโชติวัฒน์ ทองธนะเศรษฐ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงานประเภทนวัตกรรม

Read more

แนะแนวการศึกษาต่อหลักสูตรฟิสิกส์ประยุกต์ ณ โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมป์

ผศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย์ ผศ.ดร.ภูริพัฒน์ กันธา ผศ.ดร.รวมพร โพธิ์ทอง ดร.จักรพันธ์ วัฒนวิกย์กรรม์ และ ดร.ปรารถนา อินต๊ะ ได้เข้าแนะแนวหลักสูตรฟิสิกส์ประยุกต์ วิชาเอกนวัตกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี และวิชาเอกเทคโนโลยีเครื่องมือวัด ร่วมกับตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมป์ ในวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.

Read more

ศึกษาดูงาน ณ บริษัท อินโนเวทีฟ อินสตรูเมนท์ จำกัด

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี นำโดย ผศ.ดร.อทิพงศ์ บุตรชานนท์​ ดร.จักร​พันธ์​ วัฒนวิกย์กรรม์ ดร.รัศมีรักษ์​ หนูนุรักษ์​ และ ดร.ปรเมนทร์ พอใจ พานักศึกษา​สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 2 และ 3 เข้าศึกษาดูงาน ณ

Read more

สอบสมรรถนะและสอบสัมภาษณ์รอบสอบตรง ปวช./ปวส./กศน.

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการสอบสมรรถนะและสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 6 ท่านร่วมเป็นกรรมการสอบดังกล่าว ณ ห้อง ST1706 สาขาวิชาฟิสิกส์ ในวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2564

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูล

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้กับอาจารย์และนักศึกษาฟิสิกส์ประยุกต์ โดยมี ผศ.ดร.อทิพงศ์ บุตรชานนท์ ดร.จักรพันธ์ วัฒนวิกย์กรรม์ ดร.ปรเมนทร์ พอใจ และ ดร.เดี่ยว อภัยราช เป็นวิทยกรในการอบรม ณ ห้อง ST1710 วันพฤหัสที่ 11

Read more