ประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5

สาขาวิชาฟิสิกส์ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี จัดโครงการ “ประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา” ครั้งที่ 5 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงความรู้ความสามารถในการทำงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ เข้าร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวด แบ่งกลุ่มการแข่งขันเป็น 6 กลุ่ม คือ คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์

Read more

กีฬาฟิสิกส์สัมพันธ์ Relativity Game ครั้งที่ 13

นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ มทร.ธัญบุรี ทุกชั้นปี เข้าร่วมการแข่งกันกีฬาฟิสิกส์สัมพันธ์ Relativity Game ครั้งที่ 13 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562

Read more

โครงการ “ดาราศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น”

สาขาวิชาฟิสิกส์จัดโครงการ “ดาราศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น” ให้กับนักศึกษาที่เรียนวิชาดาราศาสตร์เบื้องต้น ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 22-23 มีนาคม 2562 ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

Read more

กิจกรรมการลงแขกหว่านสารอาหารเสริมพืช ส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมชุมชน

สาขาวิชาฟิสิกส์ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดกิจกรรมการลงแขกหว่านสารอาหารเสริมพืช ส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมชุมชน ภายใต้โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการปลูกข้าวอินทรีย์และผลิตภัณฑ์แปรรูป จากข้าวอินทรีย์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านลุงเล็ก ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 โดยสาขาวิชาฟิสิกส์ได้จัดกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Read more

โครงการฝึกอบรม ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ดร.ปรเมนทร์ พอใจ และ ดร.จักรพันธ์ วัฒนวิกย์กรรม์อาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษา และคณาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ นำนักศึกษาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านสหกิจศึกษาทางฟิสิกส์ประยุกต์ทางฟิสิกส์ประยุกต์ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จ.ปทุมธานี และ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Read more

กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการฝึกสหกิจศึกษา

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.ปรเมนทร์ พอใจ และ ดร.จักรพันธ์ วัฒนวิกย์กรรม์ อาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษา สาขาวิชาฟิสิกส์ ได้นำทีมคณาจารย์ในสาขาวิชาร่วมจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางฟิสิกส์ประยุกต์ โดยกำหนดให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการฝึกสหกิจศึกษาโดยศิษย์เก่า 3 คน คือ 1. นายทศวรรษ อุติลา ศิษย์เก่าฟิสิกส์ประยุกต์รุ่นที่

Read more

โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ

ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30 – 12.15 น. มีการจัดโครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงานสู่การประกอบอาชีพ (English for Job Application) ให้กับ นักศึกษาชั้นปี 4 สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ณ ห้อง

Read more

กิจกรรมเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.ปรเมนทร์ พอใจ และ ดร.จักรพันธ์ วัฒนวิกย์กรรม์ อาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษา สาขาวิชาฟิสิกส์ ได้นำทีมคณาจารย์ในสาขาวิชาร่วมจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางฟิสิกส์ประยุกต์ในหัวข้อกิจกรรมเรื่อง กระบวนการคิด การวิเคราะห์ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การวางแผน และการสร้างสรรค์ผลงานตามโจทย์ที่กำหนดให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 3 เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการคิด

Read more

นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์เข้าศึกษาดูงานการผลิตและควบคุมคุณภาพสินค้า

วันที่ 8 ก.พ. 62 ผศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ผศ.ดร.อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์ และ ดร.เดี่ยว อภัยราช อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้พานักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ที่ลงทะเบียนเรียนวิชากระบวนการทางอุตสาหกรรมและระบบคุณภาพ เข้าศึกษาดูงานการผลิตและการควบคุมคุณภาพสินค้าที่ศูนย์การเรียนรู้ Tanland ดินแดนแห่งสมดุล และ บริษัท โอสถสภา

Read more

การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา

สาขาวิชาฟิสิกส์ได้มีการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาจากผู้ให้ทุนทั้งภายในและภายนอกสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาทุกชั้นปีของสาขาวิชาฟิสิกส์ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักศึกษา

Read more