ฟิสิกส์ประยุกต์ มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัคร TCAS1

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ วิชาเอกเทคโนโลยีเครื่องมือวัด และ วิชาเอกนวัตกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564 รอบ TCAS1 (Portfolio) ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 63 – 17 ม.ค. 64 สมัครเข้าศึกษาต่อ

Read more

ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์รอบโควตา MOU ปีการศึกษา 2564

ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์รอบโควตา MOU ปีการศึกษา 2564 บรรยากาศเป็นกันเองและมีอาจารย์พาเยี่ยมชมรอบๆ สาขาวิชาฟิสิกส์ และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ หลังจากสัมภาษณ์แล้วเป็นยังไงบ้างลองมาดูวิดีโอคลิปกันครับ

Read more

โครงการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ผ่านครูฟิสิกส์และครูแนะแนว

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ได้จัดโครงการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ผ่านครูฟิสิกส์และครูแนะแนวเพื่อสร้างความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ และได้แนะนำสาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ทั้งสองวิชาเอกคือ วิชาเอกเทคโนโลยีเครื่องมือวัด และวิชาเอกนวัตกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี รวมทั้งได้เยี่ยมชมห้องปฎิบัติการพื้นฐานทางฟิสิกส์ และห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง โดยมีครูฟิสิกส์และครูแนะแนวเข้ารวมจำนวน 41 คน จาก 24 โรงเรียน ทั้งนี้ได้มีการมอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ โดย

Read more

เชิญร่วมโครงการ “การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ผ่านครูฟิสิกส์และครูแนะแนว”

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ขอเรียนเชิญครูฟิสิกส์และครูแนะแนว ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ “การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ผ่านครูฟิสิกส์และครูแนะแนว” ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 สามารถลงทะเบียนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ที่ https://rb.gy/4bhbuh หรือ scan QR code จากภาพ >> จดหมายเชิญการเข้าร่วมโครงการ

Read more

กิจกรรมการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

สาขาวิชาฟิสิกส์ ได้จัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจเพื่อการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 1 และ 2 เพื่อให้นักศึกษาได้มีแรงบันดาลใจในการเรียนและการทำโครงงานวิจัยในสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ณ ห้อง ST1715 วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563

Read more

วิทยากรให้ความรู้ในรายวิชาสัมนาทางฟิสิกส์ประยุกต์

ทางสาขาวิชาฟิสิกส์ขอขอบคุณวิทยากรทั้งสองเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้และเป็นตัวอย่างในการพูดสัมนาให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาฟิสิกส์-ดร.ยศศรายุทธ สีแก้ว จากฝ่ายวิจัยกราฟีนและนวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (GPE) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พูดสัมมนาในหัวข้อ “Carbon nanostructures for sensing applications” -ดร. ฐิติรัตน์ จรุญสุข ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Read more

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ณ ห้อง ST1701 โดยมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาฟิสิกส์เข้าร่วมกิจกรรม

Read more

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์เพื่อรับทุน

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์เพื่อรับทุนให้เปล่าสาขาวิชาฟิสิกส์ ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 16 ราย รวมเป็นทุนการศึกษาทั้งสิ้น 84,000 บาท ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุนการศึกษา และคณะกรรมการสัมภาษณ์ทุนทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ครับ

Read more

ยินดีกับว่าที่บัณฑิตฟิสิกส์ประยุกต์ รุ่นที่ 8

สาขาวิชาฟิสิกส์ ขอแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตฟิสิกส์ประยุกต์ รุ่นที่ 8 ในงาน Goodbye Senior PH 59 ในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2563

Read more