กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ณ ห้อง ST1701 โดยมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาฟิสิกส์เข้าร่วมกิจกรรม

Read more

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์เพื่อรับทุน

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์เพื่อรับทุนให้เปล่าสาขาวิชาฟิสิกส์ ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 16 ราย รวมเป็นทุนการศึกษาทั้งสิ้น 84,000 บาท ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุนการศึกษา และคณะกรรมการสัมภาษณ์ทุนทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ครับ

Read more

ยินดีกับว่าที่บัณฑิตฟิสิกส์ประยุกต์ รุ่นที่ 8

สาขาวิชาฟิสิกส์ ขอแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตฟิสิกส์ประยุกต์ รุ่นที่ 8 ในงาน Goodbye Senior PH 59 ในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2563

Read more

กิจกรรมแลกเปลี่ยนฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยศิษย์เก่า

กิจกรรมแลกเปลี่ยนฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยศิษย์เก่า โครงการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางฟิสิกส์ประยุกต์ จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้อง ST1701 ชั้น 7 สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับนักศึกษาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 3 ทางสาขาวิชาฟิสิกส์ขอขอบคุณศิษย์เก่า:

Read more

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์โครงการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางฟิสิกส์ประยุกต์

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เรื่องทักษะการวางแผน การวิเคราะห์ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการตัดสินใจ โครงการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางฟิสิกส์ประยุกต์ จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวบา 10.00-12.00 น. ณ ห้อง ST1701 ชั้น 7 สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Read more

ศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21

คณาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องปฏิบัติการต่างๆ ของสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ในวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 และมีการบรรยายให้ความรู้เพิ่มเติม เรื่องการประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอนสำหรับงานวิจัย โดย ดร.อทิพงศ์ บุตรชานนท์ และเรื่องวัสดุนาโนและการประยุกต์ใช้งานด้านสิ่งแวดล้อม

Read more

กิจกรรมเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาฟิสิกส์ประยุกต์

กิจกรรมเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาฟิสิกส์ประยุกต์ วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง ST1715 ชั้น 7 สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับนักศึกษาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 3 ทางสาขาวิชาฟิสิกส์ขอขอบคุณอาจารย์ผู้รับผิดชอบและดำเนินการกิจกรรม: ผศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย์ ผศ.ดร.ภูริพัฒน์ กันธา

Read more

โครงการดาราศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น

สาขาวิชาฟิสิกส์จัดโครงการดาราศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์เข้าร่วม ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 และได้รับเกียรติจากอาจารย์นิพนธ์ ทรายแก้ว มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

Read more

ดร.ธวัฒชาติ จุฬาปกรณ์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ปฏิบัติการสหกิจศึกษาในสถานประกอบการดีเด่น

สาขาวิชาฟิสิกส์ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ธวัฒชาติ จุฬาปกรณ์ นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ สังกัดกลุ่มวิจัยและพัฒนานิวเคลียร์ ฝ่ายวิจัยนิวเคลียร์ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ปฏิบัติการสหกิจศึกษาในสถานประกอบการดีเด่นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2562 มา ณ โอกาสนี้ และขอขอบคุณท่านและผู้นิเทศงานของหน่วยงานทุกท่านที่ดูแล และคอยให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ มทร.ธัญบุรี เป็นอย่างดีตลาดมา ทั้งนี้ได้เข้ารับโลห์ประกาศเกียรติคุณกับท่านอธิการบดี มทร.ธัญบุรี

Read more

รับสมัคร TCAS 2564

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2564 >>>ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ (โควตาประจำปี 2564)>>>ส่งใบสมัครมาได้ที่ deaw_a@rmutt.ac.th>>>สอบถามเพิ่มเติมที่ ดร.เดี่ยว อภัยราช โทร. 081-5325295 TCAS64 สมัครได้ที่ https://www.oreg.rmutt.ac.th/Apply

Read more