โครงการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ผ่านครูฟิสิกส์และครูแนะแนว

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ได้จัดโครงการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ผ่านครูฟิสิกส์และครูแนะแนวเพื่อสร้างความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ และได้แนะนำสาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ทั้งสองวิชาเอกคือ วิชาเอกเทคโนโลยีเครื่องมือวัด และวิชาเอกนวัตกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี รวมทั้งได้เยี่ยมชมห้องปฎิบัติการพื้นฐานทางฟิสิกส์ และห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง โดยมีครูฟิสิกส์และครูแนะแนวเข้ารวมจำนวน 41 คน จาก 24 โรงเรียน ทั้งนี้ได้มีการมอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ โดย

Read more

เชิญร่วมโครงการ “การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ผ่านครูฟิสิกส์และครูแนะแนว”

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ขอเรียนเชิญครูฟิสิกส์และครูแนะแนว ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ “การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ผ่านครูฟิสิกส์และครูแนะแนว” ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 สามารถลงทะเบียนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ที่ https://rb.gy/4bhbuh หรือ scan QR code จากภาพ >> จดหมายเชิญการเข้าร่วมโครงการ

Read more

กิจกรรมการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

สาขาวิชาฟิสิกส์ ได้จัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจเพื่อการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 1 และ 2 เพื่อให้นักศึกษาได้มีแรงบันดาลใจในการเรียนและการทำโครงงานวิจัยในสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ณ ห้อง ST1715 วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563

Read more

วิทยากรให้ความรู้ในรายวิชาสัมนาทางฟิสิกส์ประยุกต์

ทางสาขาวิชาฟิสิกส์ขอขอบคุณวิทยากรทั้งสองเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้และเป็นตัวอย่างในการพูดสัมนาให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาฟิสิกส์-ดร.ยศศรายุทธ สีแก้ว จากฝ่ายวิจัยกราฟีนและนวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (GPE) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พูดสัมมนาในหัวข้อ “Carbon nanostructures for sensing applications” -ดร. ฐิติรัตน์ จรุญสุข ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Read more

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ณ ห้อง ST1701 โดยมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาฟิสิกส์เข้าร่วมกิจกรรม

Read more

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์เพื่อรับทุน

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์เพื่อรับทุนให้เปล่าสาขาวิชาฟิสิกส์ ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 16 ราย รวมเป็นทุนการศึกษาทั้งสิ้น 84,000 บาท ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุนการศึกษา และคณะกรรมการสัมภาษณ์ทุนทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ครับ

Read more

ยินดีกับว่าที่บัณฑิตฟิสิกส์ประยุกต์ รุ่นที่ 8

สาขาวิชาฟิสิกส์ ขอแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตฟิสิกส์ประยุกต์ รุ่นที่ 8 ในงาน Goodbye Senior PH 59 ในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2563

Read more

กิจกรรมแลกเปลี่ยนฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยศิษย์เก่า

กิจกรรมแลกเปลี่ยนฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยศิษย์เก่า โครงการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางฟิสิกส์ประยุกต์ จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้อง ST1701 ชั้น 7 สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับนักศึกษาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 3 ทางสาขาวิชาฟิสิกส์ขอขอบคุณศิษย์เก่า:

Read more

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์โครงการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางฟิสิกส์ประยุกต์

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เรื่องทักษะการวางแผน การวิเคราะห์ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการตัดสินใจ โครงการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางฟิสิกส์ประยุกต์ จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวบา 10.00-12.00 น. ณ ห้อง ST1701 ชั้น 7 สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Read more

ศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21

คณาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องปฏิบัติการต่างๆ ของสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ในวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 และมีการบรรยายให้ความรู้เพิ่มเติม เรื่องการประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอนสำหรับงานวิจัย โดย ดร.อทิพงศ์ บุตรชานนท์ และเรื่องวัสดุนาโนและการประยุกต์ใช้งานด้านสิ่งแวดล้อม

Read more