สอบสมรรถนะการนำเสนอผลงานเชิงวิชาการทางฟิสิกส์ประยุกต์

สอบสมรรถนะการนำเสนอผลงานทางฟิสิกส์ประยุกต์ 

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดสอบสมรรถนะหลักที่ 7 การนำเสนอผลงานทางฟิสิกส์ประยุกต์ (Academic Presentation in Applied Physics) ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ชั้นปีที่ 3 ในวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561