สอบสมรรถนะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการใช้เครื่องมือพื้นฐาน

สอบสมรรถนะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการใช้เครื่องมือพื้นฐาน

สาขาวิชาฟิสิกส์ ได้ดำเนินการจัดสอบสมรรถนะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการใช้เครื่องมือพื้นฐาน ในวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น. ห้อง ST1706 ST1707 ST 1309 และ ST1310