สอบสมรรถนะการสอบเทียบอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์

สอบสมรรถนะการสอบเทียบอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสอบสมรรถนะการสอบเทียบอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 3 ในวันอังคารที่ 3 เมษายน 2561