สอบสมรรถนะการใช้คอมพิวเตอร์แก้ปัญหาทางฟิสิกส์ประยุกต์

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสอบสมรรถนะการใช้คอมพิวเตอร์แก้ปัญหาทางฟิสิกส์ประยุกต์ ในส่วนของการวิเคราะห์ผลการทดลองและเขียนรายงานผลการทดลองโดยใช้โปรแกรมสำนักงานและการใช้โปรแกรมในการวิเคราะห์ผลการทดลองทางฟิสิกส์ ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 2 ในวันอังคารที่ 3 เมษายน 2561