สอบสมรรถนะการใช้เครื่องมือทางฟิสิกส์ประยุกต์ (อิเล็กทรอนิกส์)

สอบสมรรถนะการใช้เครื่องมือทางฟิสิกส์ประยุกต์ (อิเล็กทรอนิกส์)

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสอบสมรรถนะการใช้เครื่องมือทางฟิสิกส์ประยุกต์ ในส่วนของการใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า และการเขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าและต่อวงจรไฟฟ้า ในวันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 ห้อง ST1713