สอบสมรรถนะการใช้เครื่องมือทางฟิสิกส์ประยุกต์ (ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง)

สอบสมรรถนะการใช้เครื่องมือทางฟิสิกส์ประยุกต์ (ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง)

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสอบสมรรถนะการใช้เครื่องมือทางฟิสิกส์ประยุกต์ ในส่วนของการใช้เครื่องมือทางฟิสิกส์ขั้นสูงและวิเคราะห์ผล ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561