สอบสมรรถนะการใช้คอมพิวเตอร์แก้ปัญหาทางฟิสิกส์ประยุกต์

สอบสมรรถนะการใช้คอมพิวเตอร์แก้ปัญหาทางฟิสิกส์ประยุกต์

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสอบสมรรถนะการใช้คอมพิวเตอร์แก้ปัญหาทางฟิสิกส์ประยุกต์ ในส่วนของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์พื้นฐาน ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561