นายสมชาย เอมสมบูรณ์ ได้รับรางวัลชมเชย โครงการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น

นายสมชาย เอมสมบูรณ์ ได้รับรางวัลชมเชย โครงการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น

นายสมชาย เอมสมบูรณ์ นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการเข้าร่วมแข่งขันโครงการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2561 และได้รับรางวัลชมเชย ประเภทนวัตกรรม ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 ณ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร