นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2560

นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2560

นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ได้ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ในสถานประกอบต่าง ๆ ดังนี้

ลำดับ

ชื่อสถานประกอบการ

ชื่อ-สกุล นักศึกษา

อาจารย์นิเทศ

 
 

1

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1 สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ปทุมธานี)

กลุ่ม 1
1.นางสาวธมลวรรณ สวัสดิ์ศรี
2.นางสาวปพิชญา ยีโหนด
3.นางสาววาศินี สวัสดี
กลุ่ม 2
1.นายถิรภัทร เวชประสิทธิ์
2.นางสาวรัตนาภรณ์ วิวัฒน์

กลุ่ม 1
ดร.ภูริพัฒน์ กันธา
 
 
กลุ่ม 2
ผศ.จันทนี อุทธิสินธุ์

 

2

บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

1.นางสาวมลธิชา รุจิชาญ
2.นายเมธี กิจสนธิ
3.นางสาวอัฐภิญญา ทัพจีน

ดร.อทิพงศ์ บุตรชานนท์

 

3

กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

(กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง)

1.นางสาววรีภรณ์ ศรีแสง
2.นางสาวชาวิณี โต๊ะฟาเล๊ะ

ผศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย์

 

4

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

1.นางสาวปภัสรา พลเยี่ยม
2.นายชัยธวัช ไวยคณี

อ.ฉันทนา เอี่ยมพนากิจ

 

5

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

1.นางสาวพัชรี ใจศิลป์

ผศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล

 

6

ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ (STL)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกและคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

1.นางสาวพัชรินทร์ เจกะโพธิ์
2.นางสาวธีริศรา หวังผล

ผศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล
ดร.รัศมีรักษ์ หนูนุรักษ์
(ผู้ติดตาม)

 

7

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (NIMT)

กลุ่ม 1
1.นางสาวสมฤดี วงษ์สุวรรณ
2.นางสาวนํ้าฝน ปาฝน
 
กลุ่ม 2
1.นายธนภัทร พรมเดช
2.นายภัทรพล นูมหันต์
กลุ่ม 3
1.นายสถาพร เพ็ชร์น้อย
2.นายธินัฐ ธนาพรสวรรค์

กลุ่ม 1
ดร.อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์
ดร.มณีภรณ์ ภูริพัฒน์
(ผู้ติดตาม)
กลุ่ม 2
ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุล

กลุ่ม
 3
อ.ณัฐรดา สถาวร

 

8

ศูนย์ฉายรังสีอัญมณี
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

1.นางสาวนูรฮัยดา อารีย์สมาน
2.นางสาวรัตนาวดี ผลพรหม

ดร.ศราวุธ ใจเย็น
ดร.ปรเมนทร์ พอใจ
(ผู้ติดตาม)

 

9

ศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

1.นางสาววีรวรรณ บุญเจริญรัตน์

ดร.ศราวุธ ใจเย็น

 

10

บริษัท เทคนิคอล ทีม จำกัด

1.นางสาวศิริวรรณ วงษ์ทับทิม
2.นางสาวณัฐธิดา สุกใส

ดร.รวมพร โพธิ์ทอง

 

11

บริษัท เอสพี เมโทรโลยี ซิสเท็ม (ไทยแลนด์) จำกัด

1.นายอภิสิทธิ์ มณีวงษ์

ดร.เดี่ยว อภัยราช

 

12

Department of Applied Physics
National Pingtung University
Taiwan

1.นางสาวจุฑารัตน์ สุคนธชาติ

ผศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย์