โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงานภาคการศึกษาที่ 3/2560

สาขาวิชาฟิสิกส์ดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงานทางฟิสิกส์ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง ST1-701 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี