การประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษาครั้งที่ 4

สาขาวิชาฟิสิกส์ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้มีนักศึกษาจากหลายมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้