สาขาวิชาฟิสิกส์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ศราวุธ ใจเย็น ได้รับรางวัลดีเด่นบทความวิจัยภาคโปสเตอร์

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ศราวุธ ใจเย็น ได้รับรางวัลดีเด่น บทความวิจัยภาคโปสเตอร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในกลุ่มวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม จากผลงานทั้งหมด 54 ผลงาน ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมเรือรัษฎา อ.เมือง จ.ตรัง