ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาฟิสิกส์ในการประกวดสหกิจศึกษาระดับคณะครับ

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาฟิสิกส์ในการประกวดสหกิจศึกษาระดับคณะครับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทโครงงาน นางสาวมลธิชา รุจิชาญ นายเมธี กิจสนธิ และ นางสาวอัฐภิญญา ทัพจีน รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทนวัตกรรม นายภัทรพล นูมหันต์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ประเภทนานาชาติ นางสาวจุฑารัตน์ สุคนธชาติ โดยในประเภทโครงงานและนวัตกรรม นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์จะเป็นตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปแข่งในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทโครงงาน นางสาวมลธิชา รุจิชาญ นายเมธี กิจสนธิ และ นางสาวอัฐภิญญา ทัพจีน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทนวัตกรรม นายภัทรพล นูมหันต์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ประเภทนานาชาติ นางสาวจุฑารัตน์ สุคนธชาติ