นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย

สาขาวิชาฟิสิกส์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับมหาวิทยาลัย ในวันที่ 18 มกราคม 2562 เพื่อเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ ไปแข่งขันในระดับเครือข่ายภาคกลางตอนบนต่อไป โดยมีรายละเอียดการแข่งขันดังนี้
รางวัลชนะเลิศประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวมลธิชา รุจิชาญ นายเมธี กิจสนธิ และ นางสาวอัฐภิญญา ทัพจีน
เรื่อง “การควบคุมอุณหภูมิร้อนของหัวอ่านฮาร์ดดิสก์สำหรับ H’SAQST ที่สามารถบันทึกและตรวจสอบกลับได้”
สถานประกอบการ Western Digital Thailand
รางวัลชนะเลิศประเภทนวัตกรรม
นายภัทรพล นูมหันต์
เรื่อง “การขยายขีดความสามารถทางการวัดความจุไฟฟ้าของตัวเก็บประจุไฟฟ้ามาตรฐานชนิด 4TP ในช่วงความถี่ 1 kHz ถึง 30 MHz”
สถานประกอบการ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ