การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา

สาขาวิชาฟิสิกส์ได้มีการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาจากผู้ให้ทุนทั้งภายในและภายนอกสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาทุกชั้นปีของสาขาวิชาฟิสิกส์ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักศึกษา