ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ เพื่อรับทุนให้เปล่าสาขาวิชาฟิสิกส์ ปีการศึกษา 2561

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ เพื่อรับทุนให้เปล่าสาขาวิชาฟิสิกส์ ปีการศึกษา 2561

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์
เพื่อรับทุนให้เปล่าสาขาวิชาฟิสิกส์ ปีการศึกษา 2561
จำนวน 27 ทุน รวมเป็นทุนการศึกษาทั้งสิ้น 95,000 บาท

ประเภทที่ 1 ทุนเรียนดีเด่น จำนวน 7 ทุน รวมเป็นทุน 29,000 บาท (เกรดเฉลี่ยสูงสุด 2 อันดับแรกของนักศึกษาแต่ละชั้นปีซึ่งต้องมากกว่า 3.00) แบ่งเป็น

ทุนเรียนดีที่มีเกรดเฉลี่ยสูงที่สุดของสาขาวิชา จำนวน 1 ทุน ทุนละ 5,000 บาท

1. นายภัทรพล นูมหันต์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เกรดเฉลี่ย 3.82

ทุนเรียนดีเด่นของแต่ละชั้นปี จำนวน 6 ทุน ทุนละ 4,000 บาท

1. นายอาทิตย์ รัตตากร นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เกรดเฉลี่ย 3.47
2. นายโชติวัฒน์ ธนกุลพรรณ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เกรดเฉลี่ย 3.22
3. นางสาวณัฐฐาพรณ์ อิสรั่น นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เกรดเฉลี่ย 3.10
4. นายธนพัฒน์ พูนทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เกรดเฉลี่ย 3.79
5. นางสาวศิริวรรณ โตจอ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เกรดเฉลี่ย 3.48
6. นางสาวจุฑารัตน์ สุคนธชาติ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เกรดเฉลี่ย 3.69

ประเภทที่ 2 ทุนพัฒนาการเรียนดีเด่น จำนวน 6 ทุน รวมเป็นทุน 25,000 บาท (เกรดเฉลี่ยภาคการศึกษาที่ 1/2561 สูงขึ้นจากเกรดเฉลี่ยรวมทุกภาคการศึกษาก่อนหน้าสูงสุดของนักศึกษา
ของแต่ละชั้นปีที่ลงทะเบียนเรียน เรียนวิชาชีพตามแผนการเรียนและไม่มีการถอนรายวิชาในภาคการศึกษาที่ 1/2561) แบ่งเป็น

ทุนพัฒนาการดีเด่นที่มีพัฒนาการของเกรดสูงที่สุดของสาขาวิชา จำนวน 1 ทุน ทุนละ 5,000 บาท

1. นายถิรภัทร เวชประสิทธิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เกรดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 1.31

ทุนพัฒนาการดีเด่นของแต่ละชั้นปี จำนวน 5 ทุน ทุนละ 4,000 บาท

1. นางสาวมลวีร์ เถาทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เกรดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 0.65
2. นางสาวสุกัลยา อยู่สมสุข นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เกรดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 0.58
3. นางสาวณัฏฐา ศรีกาญจนา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เกรดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 0.60
4. นางสาวชุติกาญจน์ รุจจนมงคล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เกรดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 0.54
5. นายอภิสิทธิ์ มณีวงษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เกรดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 1.25

ประเภทที่ 3 ทุนขาดแคลน จำนวน 14 ทุน รวมเป็นทุน 41,000 บาท (พิจารณาคัดเลือกจากนักศึกษาที่สมัครขอรับทุน โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ทุกชั้นปีจำนวน 8 ท่าน เป็นผู้พิจารณา) แบ่งเป็น

ทุนขาดแคลน จำนวน 8 ทุน ทุนละ 4,000 บาท

1. นางสาวสุณิสา อิ่มทัศไนย นักศึกษาชั้นปีที่ 1
2. นางสาวยุพดี โคทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 2
3. นางสาวจิราพร เที่ยงสุนทร นักศึกษาชั้นปีที่ 2
4. นางสาวศิริวรรณ วงษ์ทับทิม นักศึกษาชั้นปีที่ 4
5. นางสาวอัฐภิญญา ทัพจีน นักศึกษาชั้นปีที่ 4
6. นางสาวมลธิชา รุจิชาญ นักศึกษาชั้นปีที่ 4
7. นายสถาพร เพ็ชร์น้อย นักศึกษาชั้นปีที่ 4
8. นางสาวปพิชญา ทองใหม่ นักศึกษาชั้นปีที่ 4

ทุนขาดแคลน จำนวน 3 ทุน ทุนละ 2,000 บาท

1. นายเจษฏา วงค์อนันต์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1
2. นางสาวจิรวรรณ สุทธิ นักศึกษาชั้นปีที่ 2
3. นางสาวสมฤดี วงษ์สุวรรณ นักศึกษาชั้นปีที่ 4

ทุนขาดแคลน จำนวน 3 ทุน ทุนละ 1,000 บาท

1. นางสาวพัชรี ใจศิลป์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4
2. นายธนภัทร พรมเดช นักศึกษาชั้นปีที่ 4
3. นายเมธี กิจสนธิ นักศึกษาชั้นปีที่ 4

ทางสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนทุนการศึกษาทุกท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

นายแพทย์อนวัช เก้าเอี้ยน
บริษัท ไทย เอ็ดดูเคชั่น ซีสเต็ม จำกัด
บริษัท ไทยอิเล็คทริคเวิร์ค จำกัด (สำนักงานใหญ่)
นายกัมปนาท ชาญไพบูลย์รัตน์
นางสาวมยุรฉัตร เมืองก้อน
ผศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย์
ผศ.ดร.ภูริพัฒน์ กันธา
ผศ.ดร.รวมพร โพธิ์ทอง
ดร.รัศมีรักษ์ หนูนุรักษ์
ดร.จักรพันธ์ วัฒนวิกย์กรรม์
นางสาวเพ็ญนภา พาวขุนทด
นางสาวจันทร์วิไล สิริศรีสัมฤทธิ์
นายศุภศักดิ์ ชีวะพัฒนกุล
นางสาวณัฐรินีย์ ภิญโญสโมสร
ผศ.ดร.พัชราภรณ์ วุฒิเจริญมงคล
นางสาววรรณกร แสงสุวรรณ 
นายณัฐ ก้องพานิชกุล