นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์เข้าศึกษาดูงานการผลิตและควบคุมคุณภาพสินค้า

วันที่ 8 ก.พ. 62 ผศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ผศ.ดร.อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์ และ ดร.เดี่ยว อภัยราช อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้พานักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ที่ลงทะเบียนเรียนวิชากระบวนการทางอุตสาหกรรมและระบบคุณภาพ เข้าศึกษาดูงานการผลิตและการควบคุมคุณภาพสินค้าที่ศูนย์การเรียนรู้ Tanland ดินแดนแห่งสมดุล และ บริษัท โอสถสภา จำกัด เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้นอกชั้นเรียนให้สามารถเห็นภาพและเข้าใจกระบวนการต่างๆ ในสถานประกอบการจริง