โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ

ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30 – 12.15 น. มีการจัดโครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงานสู่การประกอบอาชีพ (English for Job Application) ให้กับ นักศึกษาชั้นปี 4 สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ณ ห้อง รป.11-02 โดยมี ผศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ให้เกียรติมากล่าวเปิดงาน และมีท่านวิทยากรคือ อาจารย์ขนิษฐา เครือคล้าย จากคณะศิลปศาสตร์ เป็นผู้ให้ความรู้แก่นักศึกษา ทั้งนี้นักศึกษาจะได้นำความรู้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการสมัครงาน สัมภาษณ์งานจริงในอนาคตได้