กิจกรรมเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.ปรเมนทร์ พอใจ และ ดร.จักรพันธ์ วัฒนวิกย์กรรม์ อาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษา สาขาวิชาฟิสิกส์ ได้นำทีมคณาจารย์ในสาขาวิชาร่วมจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางฟิสิกส์ประยุกต์ในหัวข้อกิจกรรมเรื่อง กระบวนการคิด การวิเคราะห์ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การวางแผน และการสร้างสรรค์ผลงานตามโจทย์ที่กำหนดให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 3 เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการคิด การวิเคราะห์ การแก้ปัญหาในรูปแบบต่าง ๆ จนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากกิจกรรมไปปรับใช้ในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพยังสถานประกอบการจริงได้ ณ ห้อง ST1-701