กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการฝึกสหกิจศึกษา

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.ปรเมนทร์ พอใจ และ ดร.จักรพันธ์ วัฒนวิกย์กรรม์ อาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษา สาขาวิชาฟิสิกส์ ได้นำทีมคณาจารย์ในสาขาวิชาร่วมจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางฟิสิกส์ประยุกต์ โดยกำหนดให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการฝึกสหกิจศึกษาโดยศิษย์เก่า 3 คน คือ
1. นายทศวรรษ อุติลา ศิษย์เก่าฟิสิกส์ประยุกต์รุ่นที่ 6 ปัจจุบันทำงานในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ศูนย์บริการเทคโนโลยีนิงเคลียร์ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
2. นายสมชาย เอมสมบูรณ์ ศิษย์เก่าฟิสิกส์ประยุกต์รุ่นที่ 6 ปัจจุบันทำงานในตำแหน่งวิศวกรผู้ช่วยของ สวทช. ประจำที่โรงเรียนวัดเขียนเขต
3. นางสาวพีรนา วรพุฒ ศิษย์เก่าฟิสิกส์ประยุกต์รุ่นที่ 6 ปัจจุบันทำงานในตำแหน่งวิศวกรผู้ช่วยของ สวทช. ประจำที่โรงเรียนธัญรัตน์
ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 3 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเตรียมตัวให้กับนักศึกษาทั้งในช่วงก่อนการออกสหกิจ ระหว่างการฝึกสหกิจ และหลังการฝึกสหกิจ ณ ห้อง ST1-701