โครงการฝึกอบรม ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ดร.ปรเมนทร์ พอใจ และ ดร.จักรพันธ์ วัฒนวิกย์กรรม์อาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษา และคณาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ นำนักศึกษาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านสหกิจศึกษาทางฟิสิกส์ประยุกต์ทางฟิสิกส์ประยุกต์ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จ.ปทุมธานี และ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จ.นครนายก

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)