นักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับผลงานนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น ดังนี้

1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และเกียรติบัตรเหรียญเงิน จากผลงานเรื่อง ระบบตรวจจับคนล้มด้วยเซนเซอร์วัดความเร่งเชิงเส้น 3 แนวแกน โดย นายเมธี กิจสนธิ และนายธินัฐ ธนาพรสวรรค์ โดยมี ดร.เดี่ยว อภัยราช เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

2. รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง จากผลงานเรื่อง อิทธิพลของเซริซินและไฟโบรอินต่อคุณสมบัติของแผ่นเส้นใยนาโนเซลลูโลสอะซีเตต/พอลิคาโปรแลคโตน โดย นางสาวจุฑารัตน์ สุคนธชาติ และนางสาวชาวิณี โต๊ะฟาเล๊ะ โดยมี ผศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

3. รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง จากผลงานเรื่องการออกแบบและพัฒนารถเข็นไฟฟ้าที่สั่งการด้วยการเคลื่อนไหวของมือโดยใช้เซนเซอร์วัดความเร่ง 3 แกน โดย นายอภิสิทธิ์ มณีวงษ์ และนายภัทรพล นูมหันต์ โดยมี ดร.เดี่ยว อภัยราช เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา