การประกวดสหกิจศึกษาระดับเครือข่ายภาคกลางตอนบน

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาฟิสิกส์ ตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการประกวดสหกิจศึกษาระดับเครือข่ายภาคกลางตอนบน ในวันที่ 2 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทโครงงาน 
นางสาวมลธิชา รุจิชาญ 
นายเมธี กิจสนธิ 
นางสาวอัฐภิญญา ทัพจีน

รางวัลชมเชย ประเภทนวัตกรรม 
นายภัทรพล นูมหันต์