นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วม Kobe University Engineering Summer School 2019

สาขาวิชาฟิสิกส์ ขอแสดงความยินดีกับ นายโชติวัฒน์ ธนกุลพรรณ นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ มทร.ธัญบุรี ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วม Kobe University Engineering Summer School 2019 ระหว่างวันที่ 17-23 กรกฎาคม 2562 ณ Kobe University ประเทศญี่ปุ่น งานนี้ขอขอบคุณ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย์ ผศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์ และ ผศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย์ ที่ให้ความอนุเคราะห์นักศึกษาได้ไปหาประสบการณ์ดี ๆ ในต่างประเทศ