สาขาวิชาฟิสิกส์ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ฉันทนา เอี่ยมพนากิจ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ฉันทนา เอี่ยมพนากิจ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”