รับสมัคร TCAS5 รับตรงอิสระ

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2563


เปิดรับสมัคร วันที่ 9 มิถุนายน 2563 – 15 มิถุนายน 2563
สมัครได้ที่ https://www.oreg.rmutt.ac.th/?page_id=11392


เปิดรับสมัครจำนวน 5 รอบ ดังนี้
TCAS 1 Portfolio รับสมัคร วันที่ 2 – 16 ธันวาคม 2562
TCAS 2 โควตา รับสมัคร วันที่ 6 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2563
TCAS 3 รับตรงร่วมกัน รับสมัคร วันที่ 17 – 27 เมษายน 2563
TCAS 4 Admission รับสมัคร วันที่ 7 – 20 พฤษภาคม 2563
TCAS 5 รับตรงอิสระ รับสมัคร วันที่ 9 – 15 มิถุนายน 2563


ทุนการศึกษา
– กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ. และ กรอ.)
– เงินกู้ยืมฉุกเฉิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– ทุนเรียนดี ทุนขาดแคลน ทุนพัฒนาการดีเด่นของสาขาวิชาฟิสิกส์
– ทุนสหกิจศึกษา ณ ต่างประเทศ
– ทุนสนับสนุนของมหาวิทยาลัย
– ทุนอื่นๆ จากเอกชน


แนวทางการทำงาน
– หน่วยงานของรัฐ เช่น สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมอุตุนิยมวิทยา สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ฯลฯ
– หน่วยงานวิจัย เช่น ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีโหละและวัสดุแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
– บริษัทเอกชน เช่น บริษัทผลิตอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ บริษัทผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ บริษัทผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ บริษัทด้านสื่อสารและโทรคมนาคม ฯลฯ
– นอกจากนี้รวมไปถึงครู อาจารย์ และนักวิจัยในสถาบันการศึกษา


เรียนจบแล้ว พี่ๆ ไปทำงานที่ไหนกันบ้าง
ไปดูกันเลยครับ >> http://www.sci.rmutt.ac.th/physics/?p=480

เรียนที่นี่แล้วเป็นยังไงบ้าง
ไปดูกันเลยครับ >> http://www.sci.rmutt.ac.th/physics/?p=455