รับสมัคร TCAS1 (Portfolio)

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2563


เปิดรับสมัคร วันที่ 2 – 16 ธันวาคม 2562
สมัครได้ที่ https://www.oreg.rmutt.ac.th/?page_id=11392

คุณสมบัติของผู้สมัคร TCAS1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
1. ม.6 เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต
2. GPAX 5 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.25
3. ไม่รับตาบอดสี
4. ไม่รับผู้พิการทางร่างกาย

รายละเอียดในการทำ Portfolio ของผู้สมัครเข้าศึกษา
1. ประวัติทั่วไป
2. ประวัติการศึกษา
3. เหตุที่สนใจจะเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่สมัคร
4. กิจกรรมที่ทำร่วมกับโรงเรียน (ผลงานระดับโรงเรียน)
5. ผลงานทางวิชาการ/โครงการ/โครงงานวิทยาศาสตร์ ที่เคยทำหรือประกวดระดับโรงเรียน/ระดับเขต/ระดับจังหวัด/ระดับประเทศ (ถ้ามี)
6. ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) เช่น กีฬา, ดนตรี, นาฏศิลป์ (รูปประกอบ)
7. ทักษะภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี)
8. กิจกรรมจิตอาสาหรืออื่นๆ (ถ้ามี) พร้อมรูปภาพประกอบ
9. ความคาดหวังต่อการเรียนในสาขาวิชาที่สมัคร


เปิดรับสมัครจำนวน 5 รอบ ดังนี้
TCAS 1 Portfolio รับสมัคร วันที่ 2 – 16 ธันวาคม 2562
TCAS 2 โควตา รับสมัคร วันที่ 6 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2563
TCAS 3 รับตรงร่วมกัน รับสมัคร วันที่ 17 – 27 เมษายน 2563
TCAS 4 Admission รับสมัคร วันที่ 7 – 20 พฤษภาคม 2563
TCAS 5 รับตรงอิสระ รับสมัคร วันที่ 9 – 30 มิถุนายน 2563


ทุนการศึกษา
– กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ. และ กรอ.)
– เงินกู้ยืมฉุกเฉิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– ทุนเรียนดี ทุนขาดแคลน ทุนพัฒนาการดีเด่นของสาขาวิชาฟิสิกส์
– ทุนสหกิจศึกษา ณ ต่างประเทศ
– ทุนสนับสนุนของมหาวิทยาลัย
– ทุนอื่นๆ จากเอกชน


แนวทางการทำงาน
– หน่วยงานของรัฐ เช่น สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมอุตุนิยมวิทยา สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ฯลฯ
– หน่วยงานวิจัย เช่น ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีโหละและวัสดุแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
– บริษัทเอกชน เช่น บริษัทผลิตอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ บริษัทผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ บริษัทผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ บริษัทด้านสื่อสารและโทรคมนาคม ฯลฯ
– นอกจากนี้รวมไปถึงครู อาจารย์ และนักวิจัยในสถาบันการศึกษา


เรียนจบแล้ว พี่ๆ ไปทำงานที่ไหนกันบ้าง
ไปดูกันเลยครับ >> http://www.sci.rmutt.ac.th/physics/?p=480

เรียนที่นี่แล้วเป็นยังไงบ้าง
ไปดูกันเลยครับ >> http://www.sci.rmutt.ac.th/physics/?p=455