สาขาวิชาฟิสิกส์ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ศราวุธ ใจเย็น ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ใจเย็น ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาฟิสิกส์ ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2562 วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562