โครงการดาราศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น

สาขาวิชาฟิสิกส์จัดโครงการดาราศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์เข้าร่วม ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 และได้รับเกียรติจากอาจารย์นิพนธ์ ทรายแก้ว มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้