ดร.ธวัฒชาติ จุฬาปกรณ์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ปฏิบัติการสหกิจศึกษาในสถานประกอบการดีเด่น

สาขาวิชาฟิสิกส์ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ธวัฒชาติ จุฬาปกรณ์ นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ สังกัดกลุ่มวิจัยและพัฒนานิวเคลียร์ ฝ่ายวิจัยนิวเคลียร์ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ปฏิบัติการสหกิจศึกษาในสถานประกอบการดีเด่นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2562 มา ณ โอกาสนี้ และขอขอบคุณท่านและผู้นิเทศงานของหน่วยงานทุกท่านที่ดูแล และคอยให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ มทร.ธัญบุรี เป็นอย่างดีตลาดมา ทั้งนี้ได้เข้ารับโลห์ประกาศเกียรติคุณกับท่านอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด ในวันศุกร์ ที่ 17 มกราคม 2563 ณ ห้องเฟื่องฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี