ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองคณบดีฝ่ายวิชาการ”

สาขาวิชาฟิสิกส์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองคณบดีฝ่ายวิชาการ” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี