กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์โครงการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางฟิสิกส์ประยุกต์

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เรื่องทักษะการวางแผน การวิเคราะห์ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการตัดสินใจ โครงการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางฟิสิกส์ประยุกต์ จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวบา 10.00-12.00 น. ณ ห้อง ST1701 ชั้น 7 สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับนักศึกษาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 3 ทางสาขาวิชาฟิสิกส์ขอขอบคุณอาจารย์ผู้รับผิดชอบและดำเนินการกิจกรรม: ผศ.ดร.อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์ ผศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล ดร.อทิพงศ์ บุตรชานนท์ ดร.จักรพันธ์ วัฒนวิกย์กรรม์ และ ดร.ปรเมนทร์ พอใจ มา ณ โอกาสนี้