ยินดีกับว่าที่บัณฑิตฟิสิกส์ประยุกต์ รุ่นที่ 8

สาขาวิชาฟิสิกส์ ขอแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตฟิสิกส์ประยุกต์ รุ่นที่ 8 ในงาน Goodbye Senior PH 59 ในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2563