วิทยากรให้ความรู้ในรายวิชาสัมนาทางฟิสิกส์ประยุกต์

ทางสาขาวิชาฟิสิกส์ขอขอบคุณวิทยากรทั้งสองเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้และเป็นตัวอย่างในการพูดสัมนาให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาฟิสิกส์
-ดร.ยศศรายุทธ สีแก้ว จากฝ่ายวิจัยกราฟีนและนวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (GPE) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พูดสัมมนาในหัวข้อ “Carbon nanostructures for sensing applications”
-ดร. ฐิติรัตน์ จรุญสุข ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พูดสัมมนาในหัวข้อ “Tetragonal BaTiO3 nanowires: a template-free salt-flux-assisted synthesis and its piezoelectric response based on mechanical energy harvesting”