กิจกรรมการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

สาขาวิชาฟิสิกส์ ได้จัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจเพื่อการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 1 และ 2 เพื่อให้นักศึกษาได้มีแรงบันดาลใจในการเรียนและการทำโครงงานวิจัยในสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ณ ห้อง ST1715 วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563