เชิญร่วมโครงการ “การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ผ่านครูฟิสิกส์และครูแนะแนว”

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ขอเรียนเชิญครูฟิสิกส์และครูแนะแนว ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ “การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ผ่านครูฟิสิกส์และครูแนะแนว” ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 สามารถลงทะเบียนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ที่ https://rb.gy/4bhbuh หรือ scan QR code จากภาพ
>> จดหมายเชิญการเข้าร่วมโครงการ
>> กำหนดการอบรม
>> ไฟล์นำเสนอ แนะนำสาขาวิชาฟิสิกส์ และการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ
>> ไฟล์นำเสนอ แนะนำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
>> ไฟล์นำเสนอ แนะนำวิชาเอกเทคโนโลยีเครื่องมือวัด
>> ไฟล์นำเสนอ แนะนำวิชาเอกนวัตกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี