โครงการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ผ่านครูฟิสิกส์และครูแนะแนว

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ได้จัดโครงการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ผ่านครูฟิสิกส์และครูแนะแนวเพื่อสร้างความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ และได้แนะนำสาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ทั้งสองวิชาเอกคือ วิชาเอกเทคโนโลยีเครื่องมือวัด และวิชาเอกนวัตกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี รวมทั้งได้เยี่ยมชมห้องปฎิบัติการพื้นฐานทางฟิสิกส์ และห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง โดยมีครูฟิสิกส์และครูแนะแนวเข้ารวมจำนวน 41 คน จาก 24 โรงเรียน ทั้งนี้ได้มีการมอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ โดย ผศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องนลินวิทย์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563

>> ภาพถ่ายกิจกรรมในงานทั้งหมดสามารถคลิกที่นี่ครับ