นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดผลงานสหกิจศึกษา ประเภทนวัตกรรม ระดับคณะ

สาขาวิชาฟิสิกส์ ขอแสดงความยินดีกับ นายโชติวัฒน์ ธนกุลพรรณ นางสาวณัฐฐาภรณ์ อิสรั่น และนางสาวจิรวรรณ สุทธิ นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดผลงานสหกิจศึกษา ประเภทนวัตกรรม ระดับคณะ ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ในหัวข้อเรื่องการประยุกต์ใช้ระบบเลเซอร์แบบสามองศาอิสระเพื่อการตรวจสอบความคลาดเคลื่อนของระบบรางเลื่อนแบบสามมิติที่มีความถูกต้องและต้นทุนต่ำ โดยมี ผศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย์ เป็นอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา และสถานประกอบการที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาคือ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ทั้งนี้จะเป็นตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อเข้าร่วมแข่งขันในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป