ฟิสิกส์ประยุกต์ มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัคร TCAS1

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ วิชาเอกเทคโนโลยีเครื่องมือวัด และ วิชาเอกนวัตกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564 รอบ TCAS1 (Portfolio) ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 63 – 17 ม.ค. 64 สมัครเข้าศึกษาต่อ คลิกที่นี่