สาขาวิชาฟิสิกส์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อทิพงศ์ บุตรชานนท์

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อทิพงศ์ บุตรชานนท์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาฟิสิกส์ ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2563 วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563